98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کلمات پنجره اند یا

 

کلمات پنچره‌اند

(یا دیوار)

من احساس می‌کنم با کلمات تو بسیار محکوم شده‌ام،

من احساس می‌کنم بسیار قضاوت شده‌ام و طرد شده‌ام

قبل از آن که بروم باید بدانم:

آیا می‌خواستی همین را بگویی؟

قبل از آن که دفاعم را آغاز کنم،

قبل از آن که با رنجش یا ترس صحبت کنم،

قبل از آن که دیواری از کلمات بسازم،

به من بگو آیا درست شنیده‌ام؟

کلمات پنجره‌اند، یا دیوارند،

آن‌ها ما را محکوم می‌کنند، یا آزاد می‌سازند.

وقتی صحبت می‌کنم یا وقتی می‌شنویم،

باشد که نور عشق از درون من بتابد.

چیزهایی است که نیاز دارم تا بگویم،

چیزهایی که برای من بسیار مهم‌اند،

اگر کلماتم منظور مرا واضح بیان نمی‌کنند،

آیا کمکم خواهی کرد تا راحت باشم؟

اگر به نظر می‌رسد که تو را تحقیر کرده‌ام،

اگر احساس کردی به تو توجه نکرده‌ام،

سعی کن میان کلماتم بشنوی

احساسات مشرتک‌مان را.

روت ببرمیر